Our Locations

Name of The States SPOC NAME
Punjab Manpreet Singh
Email: affiliations@sonayukti.com
Phone:9045009870
Haryana
Delhi
Uttar Pradesh
Uttarakhand
Madhya Pradesh
Rajasthan
Kerala Maheshwaran S
Email: affiliations@sonayukti.com
Phone:9487548706
Goa
Tamil Nadu
Andhra Pradesh
Telangana
Karnataka
Jharkhand Nalini Ranjan Laha
Email: affiliations@sonayukti.com
Phone:9097824550
West Bengal
Chattisgarh
Orrisa
Bihar
Arunachal Pradesh Goutam Mukhopadhyaya
Email: affiliations@sonayukti.com
Phone:8105586479
Assam
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Sikkim
Tripura

Location-based Whatsapp Assistance